اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری
و صنایع دستی خراسان رضوی


راه های ارتباطی


آدرس: بلوار شهید صادقی - بین صادقی 23 و 25

98-51-37263310+ تلفن:

تلفن گویا: 37045

کد پستی: 9184973117

98-51-37258553+ دورنگار:

ایمیل: info.khorasanrazavi@ichto.ir

ارسال پیام