اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری
و صنایع دستی خراسان رضوی

مشخصات واحد گردشگری

هتل آپارتمان

معاونت گردشگرینحوه اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما
درج توضیحات
نحوه برخورد کارکنان با شما
درج توضیحات
انجام خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر
درج توضیحات
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
درج توضیحات
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
درج توضیحات
نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
درج توضیحات
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
درج توضیحات
احساس رضایت از خدمت دریافت شده
درج توضیحات